Dekan:
Obrázok
Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
dekan, farár, sudca
 

Dátum narodenia:
22.07.1955


Dátum ordinácie:

17.06.1984


František Dlugoš dostal kresťanské mravné základy v Mníšku nad Popradom, kde sa 22. júla 1955 narodil manželom Antonovi a Antónii Dlugošovcom.
Po maturite na staroľubovnianskom gymnáziu sa päťkrát pokúšal o prijatie na RK CMBF UK v Bratislave. Až piaty pokus o štúdium teológie (1979 - 1984) bol úspešný.
Po kňazskej vysviacke 17. júna 1984 v Nitre nastúpil za kaplána do Levoče k dekanovi Štefanovi Klubertovi.
V rokoch 1985 - 1989 bol tajomníkom Biskupského úradu v Spišskom Podhradí. Roku 1989, 1. októbra, sa vrátil do Levoče.
V roku 1990 sa stal sudcom Cirkevného súdu a členom Slovenskej spoločnosti kanonického práva. Cirkevné právo vyštudoval na KUL-e (Katolíckej univerzite v Lubline) v rokoch 1996 - 2002, ktoré ukončil doktorátom z kanonického práva ICDr.
Históriu cirkvi vyštudoval na PAT-e (Pápežskej akadémii teologickej) v Krakove (1993 - 1999), kde získal akademický titul TlíDr. V roku 2000 sa na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity úspešne habilitoval na docenta a v roku 2002 získal vedeckú hodnosť PhD. Dňa 1. apríla 2004 ho prezident republiky vymenoval za univerzitného profesora.

V súčasnosti je riadnym profesorom na Katolíckej univerzite v Ružomberku a garantuje teóriu vzdelávania katolíckej náboženskej výchovy na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku a na jej detašovanom praco­visku v Levoči v Inštitúte Juraja Páleša. Od roku 2009 vedie Katedru kate-chetiky a praktickej teológie KU v Ružomberku. Prednášal dejiny Katolíckej cirkvi na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.

V súčasnosti je členom vedeckej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku a členom medzinárodnej vedeckej rady katolíckych škôl krajín Višegrádskej štvorky. V súčasnosti je aj členom senátu na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Je členom odborných tímov, ktoré riešia grantové úlohy vysokoškolských študijných, vzdelávacích a výskumných projektov. V minulosti sa podieľal na zakladaní a rozvoji vedeckej periodickej tlače, v súčasnosti pôsobí v redakčnej rade časopisu Tribunál,
Dňa 4. januára 1994 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kaplána Jeho Svätosti (Mons.).

Bol hlavným usporiadateľom apoštolskej cesty pápeža Jána Pavla IL v Levoči 3. júla 1995. V roku 1996 bol menovaný do historickej komisie v procese blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka v diecéznej fáze.

Od príchodu do Levoče za levočského farára okrem denných pastoračných povinností pracuje na zveľadení levočských chrámov. Pod jeho vedením prebieha generálna oprava farského Kostola sv. Jakuba - exteriéru a v interiéri za jeho pôsobenia boli zreštaurované najvzácnejšie sakrálne pamiatky.
K rozsahovo najširším opravám, výstavbám a terénnym úpravám patria práce na Mariánskej hore, ktoré boli vykonané po roku 1989. Týmito prácami naplnil veľkorysé plány svojich predchodcov kanonika Jozefa Vojtasa a dekana Štefana Kluberta. Mons. F. Dlugoš sa osobne zúčastnil na rokovaní v maďarskom pútnickom mieste Máriapócs, kde 30. septembra až 4. októbra 2005 delegáti európskej siete pútnických centier prijali Levoču za nového člena. Týmto slávnostným obradom sa de facto i de iure potvrdili mimoriadne zásluhy F. Dlugoša na rozvoji Mariánskej hory a najmä na vzrastajúcej duchovnej i kultúrno-spoločenskej úrovni pútí. Ako rektor Baziliky Navštívenia Panny Márie sa pravidelne zúčastňuje na stretnutiach delegátov 20 pútnických mariánskych svätýň.
V auguste 1997 mu mestské zastupiteľstvo udelilo čestné občianstvo mesta Levoča a roku 2005 cenu mesta Levoča.

Kontinuálnu vzdelávaciu, pedagogickú a vedeckú aktivitu Františka Dlugoša charakterizuje rozsiahla publikačná činnosť.

František Dlugoš je spoluautorom Lexikónu katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000).
Zostavovateľ zborníka z 8. interdisciplinárneho seminára v Spišskej Kapitule Znaky časov. Pohľady do minulosti, venovaný historikovi doc. Ivanovi Chalupeckému (2002).

V slovenských časopisoch a zborníkoch uverejnil 110 odborných štúdií, v zahraničí mu vyšlo 39 vedeckých príspevkov.

Preložil osemzväzkové Cirkevné dejiny poľského cirkevného histo­rika, medzinárodne uznávaného vedca profesora Boleslava Kumora.

Výsledky svojej vedeckej práce syntetizuje František Dlugoš do monografií a historiografických diel:

Levoča. Klenotnica pamiatok na Spiši (1998),
– v spoluautorstve s L. Jirouškom,
Jubilujúca Levoča a jej farári (1999),
Levoča a jej okolie (1999),
– v spoluautorstve s L. Jirouškom,
Púte na Mariánsku horu v období komunizmu 1945 – 1989 (1999),
Sluha Boží, biskup Ján Vojtaššák, a jeho vzťah k Mariánskej hore (2000),
Mariánska hora v Levoči 1247 – 1950 (2000),
Prenasledovanie kresťanov v zrkadle levočských pútí (2000),
Dejiny Mariánskej hory v Levoči (2000),
Farári a kapláni pôsobiaci v Levoči v 20. storočí (2000),
Krátke dejiny Mariánskej hory v Levoči (2001),
Najväčší skvost Chrám sv. Jakuba v Levoči (2001),
Ján Pavol II. a Levoča (2001),
Osobnosti Spišskej diecézy (2001),
Svedok viery Štefan Putanko (2002),
Prenasledovanie veriacich Spišskej diecézy v rokoch 1948 – 1989 (2003),
Funkcjonowanie diecezji Spiskiej w warunkach systemu
totalitarnego w latach 1948 – 1989 (2003),
Levoča. Sprievodca mestom a okolím (2003),
– v spoluautorstve s J. Tokárom, V. Rozložníkovou
a Š. Péchym,
Levoča. Guide through the town and its environs (2003), – v spoluautorstve s J. Tokárom, V. Rozložníkovou
a Š. Péchym,
Levoča. Führer durch die Stadt und Umgebung (2003),
– v spoluautorstve s J. Tokárom, V. Rozložníkovou
a Š. Péchym,
Levoča. Przewodnik po mieście i okolicy (2003),
– v spoluautorstve s J. Tokárom, V. Rozložníkovou
a Š. Péchym,
Predstavenie Spišskej diecézy a farnosti Levoča v katechéze na základných a stredných školách (2003),
Vplyv byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na kresťanský život Spiša (2004),
Chrám sv. Jakuba v Levoči (2004),
– v spoluautorstve s L. Jirouškom,
Cirkevné dejiny 8 (2004),
– v spoluautorstve s B. Kumorom,
Koncily Katolíckej cirkvi (2005),
Chrám sv. Jakuba v Levoči (2005),
Pätnásť slobodných pútí (2005),
Levoča a okolie (2005),
– v spoluautorstve s L. Jirouškom,
Mariánska hora v slove a obrazoch (2006),
Štefan Barnáš – Episcopus dolorum (2006),
Apoštol Jakub v Chráme a medzi nami (2006),
– v spoluautorstve s V. Linderom,
Historia Ecclesiae Christi – starovek (2006),
Historia Ecclesiae Christi – stredovek (2007),
Historia Ecclesiae Christi – novovek (2007),
…a do svätyne vedú kroky naše. 760 rokov Mariánskej hory v Levoči 1247 – 2007 (2007),
Historia Ecclesiae Christi – Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. (Cirkev vo svete) (2008),
Mariánska Levoča a jej osobnosti medzi svätyňami Európy (2008),
Prierez cirkevnými dejinami (2008),
Prierez cirkevnými dejinami. Načítal Jozef Lapšanský. (2008) - 1 nosič. (MP3, WMA DRM 10) dejiny - cirkev katolícka,
Kňaz Štefan Rečičár v spomienkach (2009),
Vitráže Baziliky Navštívenia Panny Márie (2009),
Štefan Klubert, kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva (2009),
Štefan Klubert (1919 – 1986) : Kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva. Načítal Jozef Lapšanský. (2009) - 1 nosič (MP3, WMA DRM 10) Monografia o významnom levočskom dekanovi,
Historia Ecclesiae Christi – Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. (Cirkev na Slovensku 1914 –1970) (2010),
Historia Ecclesiae Christi – Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. (Cirkev na Slovensku 1970 –2010) (2010),
…a do svätyne vedú kroky naše. História Mariánskej hory v Levoči 1247 – 2010. Druhé doplnené vydanie. (2010),
Ks. Stefan Klubert, siewca odwagi, wiary i pokoju (2010),
Profily odvahy a viery. Biskupi a kňazi zoči-voči smrti 1944 – 1989. 1. diel (2010),
Profily odvahy a viery. Spišskí mučeníci 1948 – 1989. 2. diel (2010),
Profily odvahy a viery. Spišskí kňazi v čepičkovských
gulagoch a šikanovaní normalizátorským režimom
1950 – 1989. 3. diel (2010),
Katolícka cirkev v okovách (2010),
Duchovné Slovensko (2010),
– v spoluautorstve s – S. Ondicom, V. Judákom,
G. Brendzom, P. Sedlákom a ďalšími,
Courage et foi. Éveques et pretres face a` la mort
1944 – 1989. Tome 1. (2010),,
Courage et foi. Martyrs de la région de Spiš 1948 – 1989. Tome 2. (2010),
Homílie na deň všedný aj sviatočný. Mariánske kázne
(2011),
Homílie na deň všedný aj sviatočný. Príležitostné kázne
(2011),
Homílie na deň všedný aj sviatočný. Vianočné kázne (2011),
Spišská diecéza a jej biskupi (2011),
– v spoluautorstve s Ľ. Pekarčíkom a Ľ. Hromjakom,
Homílie na deň všedný aj sviatočný. Veľkonočné kázne
(2011),
Sociálna náuka Cirkvi a pápež Lev XIII. (2011),
Homílie na deň všedný aj sviatočný. Pohrebné kázne 1. diel (2011),
Homílie na deň všedný aj sviatočný. Pohrebné kázne 2. diel (2011),
Verní svojmu biskupovi. Aulisti Jána Vojtaššáka (2011),
Étudier les humanités á ľUniversité catholique
de Ruzomberok en 2011 (2011),
Church of St. James (2011),
St. Jakobs Kirche (2011),
Kościoł św. Jakuba (2011),
Kostol sv. Jakuba (2011),
Kultúrno-spoločenský a teologický predvoj Druhého
vatikanského koncilu (2011),
– v spoluautorstve s B. Kľuskom a Ľ. Pekarčíkom,
Na cestu do života (2012),
Na cestu do večnosti (2012),
Profily odvahy a viery, 1. diel. Načítal Jozef Lapšanský. (2011) - 1 nosič. (MP3, WMA DRM 10) 4 hod.,
Biskupi a kňazi zoči-voči smrti 1944 – 1989,
Profily odvahy a viery, 2. diel. Načítal Jozef Lapšanský. (2011) - 1 nosič. (MP3, WMA DRM 10) 9 hod.
Spišskí mučeníci 1948 – 1989,
Profily odvahy a viery, 3. diel. Načítal Jozef Lapšanský. (2011. - 1 nosič. (MP3, WMA DRM 10) 3,5 hod.,
Spišskí kňazi v čepičkovských gulagoch a šikanovaní
normalizátorským režimom 1950 – 1989,
COURAGE ET FOI. Pretres de Spis dans les goulagues
de Tchepitchka et chicanés par le régime
de normalisation 1950 – 1989. Tome 3. (2012),
Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 1 (1 – 692) (2012),
Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 2 (692 – 1294) (2012),
Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 3 (1294 – 1565) (2012),
Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 4 (1565 – 2012) (2012),
Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 5 Patrológia (2012),
Výročie pastoračného koncilu (2012),
Naše vzory svätosti. I. diel (2012),
Naše vzory svätosti. II. diel (2012),
Priniesli nám dar viery (2012),
Ježiš, Cirkev a apoštoli (2012),
Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre
(2012),
Slovo viery a nádeje I. (2013),
Slovo viery a nádeje II. (2013),
V Pánovi je ich odmena I. (2013),
V Pánovi je ich odmena II. (2013),
V Pánovi je ich odmena III. (2013),
Porta fidei – Rok viery ( 2013),
Mariánska hora v Levoči 1247 – 2013 (2013),
Pápeži 20. a 21. storočia. 1. diel (2013),
Pápeži 20. a 21. storočia. 2. diel (2013),
Verní Ježišovi a jeho krížu (2013),
Tridentský snem v reflexiách a úvahách (2013),
Kňazi pôsobiaci v Levoči v 20. a 21. storočí (2013),
Verím, že môj Vykupiteľ žije (2014),
V Slove bol život I. (2014),
V Slove bol život II. (2014),
Regnum marianum – ozdoba a istota Slovenska (2014),
V ruženci a na kríži nachádzame pravdu o Bohu (2014),
Levočská bazilika – kompas i maják viery (2014),
Ján Butkay, verný kňazstvu a Cirkvi (2014),
Kristus a ženy (2014),
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje (2014),
Kapitulní vikári Spišskej diecézy 1950 – 1989 (2014),
Spišský biskup František Tondra v spomienkach (2014),
Mariánske a sviatočné príhovory 2014 (2015),
Nedeľné a príležitostné zamyslenia 2014 (2015),
Duše spravodlivých sú v Božích rukách (2015),
Majte srdcia pripravené a duše čisté (2015),
Kresťanská výchova a vzdelávanie v procese evanjelizácie
a v duchu Druhého vatikánskeho koncilu (2015),
Ovládol láskou svet. 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. na Mariánskej hore (2015),
Anjelom svojim dá príkaz... (2015),
Štefan Garaj si zachoval tvár a vieru (2015),
Spišský seminár už dvesto rokov vychováva a vzdeláva
kňazov (2015),
Milosrdenstvo v kresťanskom živote (2015),
The Theological Education of Priests and the Didactic
Religious Education of Teachers in Spiš Seminary from 1815 – 1950. (2015),
THE EDUCATION of priests and teachers of religion
at CMBF in Bratislava clerical seminary of Bishop
Ján Vojtaššák (2015),
Matka, buď s nami (2016),
Boh nás oslovuje v každý čas (2016),
Zasväť deň Pánov (2016),
Kráčať so smútiacimi (2016),
Pán potešuje zlomených na duchu (2016),
Rehole – nasledovatelia lásky a túžby po poznaní podľa
vzoru Ježiša Krista (2016),
Formácia kňazov a učiteľov na Spiši v rokoch 1815 – 1950 (2016),
Bazilika sv. Jakuba Staršieho (2016),
Basilika St. Jakobs der Ältere (2016),
Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave a kňazský
v Spišskej Kapitule v období od roku 1950 po súčasnosť
(2016),
Homílie z levočských pútí 1985 – 2016 (2016),
Bazilika sv. Jakuba v Levoči (2016),
Rektor dvoch bazilík a jeho kapláni (2016).

 

Design downloaded from free website templates.