1
 
2. aug. piatok PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Spovedáme počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 18.00 hodiny.
Od 8.00 hodiny navštívime chorých a starých z príležitosti prvého piatku.
Porciunkulové odpustky:
2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „PORCIUNKULY”, za splnenia všetkých predpísaných skutkov.
3. aug.
sobota
FATIMSKÁ SOBOTA:
Na Mariánskej hore fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.
Pamätný deň Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka - 3.8.2019 v Zákamennom.
V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať a prítomným veriacim sa v homílii prihovorí J.Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou bude pobožnosť Fatimskej soboty, keďže na tento deň pripadá aj prvá sobota v mesiaci august. Po skončení svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojatššákovi, ktorý sa pripravuje v talianskej koprodukcii. Rádio Lumen bude prenášať celú túto slávnosť.
Všetkých vás srdečne pozývame na túto slávnosť.
4. aug. nedeľa OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
5. aug. pondelok VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY  SANTA MARIA MAGGIORE V RÍME.
Naše obidve baziliky: Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore a sv. Jakuba, apoštola v meste, sú duchovne spojené s touto najväčšou mariánskou bazilikou v Ríme.
Preto pre obidve baziliky je tento deň slávnosťou.
Na Mariánskej hore oslávime tento sviatok 4. augusta večer o 21.00 hodine modlitbou svätého ruženca a po nej sv. omšou.
V pondelok 5. augusta v Bazilike sv. Jakuba sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine.
V bazilike na Mariánskej hore o 10.00 hodine.
6. aug.
utorok
SVIATOK PREMENENIA PÁNA.
9. aug. piatok SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA (Edity Steinovej) panny a mučenice,
patrónky Európy, sviatok.
10. aug.
sobota
SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka, sviatok.
11. aug.
nedeľa
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
14. aug.
streda
SPOMIENKA NA SV. MAXIMILIÁNA MARIU KOLBEHO, kňaza a mučeníka (streda).
V ten istý deň večer – Vigília Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore o 21.00 hodine s týmto programom:
– modlitba sv. ruženca
– sviečkový sprievod okolo baziliky
– sv. omša v bazilike.
15.aug.
štvrtok
SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE (štvrtok).
Je to cirkevne prikázaný sviatok, s povinnosťou účasti na sv. omši.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00; 8.00 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.
22. aug.
štvrtok
PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ.
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.
V gymnaziálnom kostole odpustová slávnosť, sv. omša o 19.00 hodine.
24. aug.
sobota
SV. BARTOLOMEJA, apoštola, sviatok.
25. aug.
nedeľa
DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore púť kresťanských demokratov.
Slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.
29. aug.
štvrtok
MUČENÍCKA SMRŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA, spomienka.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
         
Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.