1
 
  Začiatok mesiaca sv. ruženca.
Ruženec je modlitba, ktorá sa opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Opakovanie anjelského pozdravu Zdravas' Mária, je akoby osnovou, na ktorej sa rozvíja meditácia jednotlivých tajomstiev zo života Pána Ježiša. Ježiš je ten istý Syn Boží a Syn Panny Márie, ktorý sa narodil v Betleheme, ktorý sa obetoval smrteľnej úzkosti na Kalvárii, ktorý vystúpil na nebesia a zoslal spolu s Otcom Ducha Svätého.
Spoločne sa túto modlitbu sv. ruženca budeme modliť počas celého mesiaca októbra vo farskom chráme v pondelok až piatok o 18.00 hodine. V soboty a nedele o 18.40 hodine, 20 minút pred večernou sv. omšou.
Kto sa nemôže zúčastniť na spoločnej modlitbe v božom chráme, nech sa túto modlitbu modlí spolu v rodine, alebo súkromne.
1. okt.
streda
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka.
2. okt.
štvrtok
Svätých anjelov strážcov, spomienka.
3. okt.
piatok
Prvý piatok v mesiaci
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší, a okrem toho v stredu a vo štvrtok od 17.00 hodiny (vo štvrtok predovšetkým birmovanci), v piatok od 16.00 hodiny v Chráme sv. Jakuba.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku pán dekan navštívi svojich vo štvrtok 2. októbra a páni kapláni v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
4. okt.
sobota
Sv. Františka Assiského, spomienka.
Súčasne je fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
5. okt.
nedeľa
DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Púť bohoslovcov zo spišského seminára na Mariánsku horu. Modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine. Slávnostná sv. omša ku cti Panny Márie Ružencovej o 14.30 hod.
Odpustová slávnosť ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline. Slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.
7. okt.
utorok
Panny Márie Ružencovej, spomienka.
12. okt.
nedeľa
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej Panny Márie. Spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.
19. okt.
nedeľa
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Misijná nedeľa - svetový deň modlitieb za šírenie Evanjelia vo svete, za misionárov a misionárske povolania.
V túto nedeľu okrem modlitieb, prosieb a obiet môžeme a máme podporiť dielo evanjelizácie vo svete aj finančnou výpomocou. Pri každej sv. omši bude zbierka na tento úmysel.
26. okt.
nedeľa
TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
V Chráme sv. Jakuba výročie posvätenia chrámu.
  V noci z 25. na 26. októbra sa mení čas. Z letného času na čas európsky. Posúva sa čas o jednu hodinu späť.
Na Mariánskej hore záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne. Sv. omše na Mariánskej hore za účasti veriacich počas zimného obdobia budú včas oznámené vo far-ských oznamoch.
28. okt.
utorok
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok.
 
  V týždni od 26. do 31. októbra - pred slávnosťou Všetkých svätých a spomienkou na všetkých verných zosnulých budete mať možnosť si vykonať sv. spoveď, potrebnú pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci. Spovedať budeme každý deň počas ranných a večerných sv. omší a okrem toho v stredu a vo štvrtok od 17.00 a v piatok od 16.00 hodiny. Keďže novembrový prvý piatok pripadá na Slávnosť všetkých svätých, chorých a starých, ku ktorým chodíme na prvé piatky, navštívime vo štvrtok 31. októbra od 8.00 hodiny dopoludnia.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.