1
 
  Začiatok mesiaca sv. ruženca.
Ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní pastieri a vedeckí pracovníci.
Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako ruženec usporiadane postupne rozvíja a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie Slovo z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia, veď v ruženci sa príhodne po poriadku uvažuje o základných spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi, od panenského počatia Božieho Slova a tajomstiev Ježišovho detstva až po vrcholné veľkonočné udalosti, to jest požehnané umučenie a slávne vzkriesenie, a ich účinky v rodiacej sa Cirkvi na Turíce i v samej Panne Márii, keď po tomto pozemskom živote bola s telom i s dušou vzatá do nebeskej vlasti.
Ruženec sa teda opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to kristologická modlitba.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Spoločne sa túto modlitbu sv. ruženca budeme modliť počas celého mesiaca októbra v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 18.00 hodine. V soboty a nedele o 18.40 hodine, 20 minút pred večernou sv. omšou.
Kto sa nemôže zúčastniť na spoločnej modlitbe v božom chráme, nech sa túto modlitbu modlí spolu v rodine, alebo súkromne.
1. okt.
utorok
SV. TERÉZIE Z LISIEUX, TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA, SPOMIENKA.
2. okt. streda SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV, SPOMIENKA.
4. okt. piatok SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO, SPOMIENKA.
PRVÝ PIATOK V MESIACI OKTÓBRI.
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší, a okrem toho vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny v Bazilike sv. Jakuba.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
5. okt.
sobota
Na Mariánskej hore FATIMSKÁ SOBOTA so začiatkom o 9.30 hodine.
6. okt. nedeľa DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE v Levočskej Doline.
Slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.
Púť bohoslovcov zo spišského Kňazského seminára Jána Vojtaššáka na Mariánsku horu.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine.
Slávnostná sv. omša ku cti Panny Márie Ružencovej o 14.30 hodine.
7. okt.
pondelok
RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE, SPOMIENKA.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.
11.okt.
piatok
SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA, SPOMIENKA.
13.okt.
nedeľa
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej Panny Márie.
Spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.
15.okt.
utorok
SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, SPOMIENKA.
18.okt.
piatok
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTA, SVIATOK.
20.okt.
nedeľa
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Misijná nedeľa – svetový deň modlitieb za šírenie Evanjelia vo svete, za misionárov a misionárske povolania.
V túto nedeľu okrem modlitieb, prosieb a obiet môžeme a máme podporiť dielo evanjelizácie vo svete aj finančnou výpomocou. Pri každej sv. omši bude zbierka na tento úmysel.
V dnešnú nedeľu si vykonajú svoju púť veriaci z farnosti Spišská Nová Ves spolu so svojimi duchovnými pastiermi, na čele s pánom dekanom.
Spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.
22.okt.
utorok
SV. JÁNA PAVLA II. PÁPEŽA, SPOMIENKA.
Sv. omša na Mariánskej hore o 16.00 hodine.
26.okt.
sobota
V noci z 26. na 27. októbra (sobota – nedeľa) sa mení čas. O 03 hodine letného času posúvame hodiny na 02 hod. stredoeuropského času. Posúva sa čas o jednu hodinu späť.
27.okt.
nedeľa
TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore bude záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne.
Na tejto sv. omši sa zúčastnia aj veriaci z Kozároviec, ktorí venovali sochu Panny Márie do Ružencovej záhrady na Mariánskej hore.
Sv. omše na Mariánskej hore za účasti veriacich počas zimného obdobia budú vopred oznámené vo farských oznamoch.
28.okt.
pondelok
SV. ŠIMONA JÚDU, APOŠTOLOV, SVIATOK.
31.okt.
štvrtok
VEČERNÁ SV. OMŠA UŽ ZO SLÁVNOSTI VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
         
Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.