1
 
  Začiatok mesiaca sv. ruženca.
Ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní pastieri a vedeckí pracovníci.
Okrem toho sa lepšie pochopilo, ako ruženec usporiadane postupne rozvíja a dáva najavo, akým spôsobom sa Božie Slovo z milosrdného Božieho rozhodnutia zapojilo do ľudských osudov a uskutočnilo dielo vykúpenia, veď v ruženci sa príhodne po poriadku uvažuje o základných spasiteľných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi, od panenského počatia Božieho Slova a tajomstiev Ježišovho detstva až po vrcholné veľkonočné udalosti, to jest požehnané umučenie a slávne vzkriesenie, a ich účinky v rodiacej sa Cirkvi na Turíce i v samej Panne Márii, keď po tomto pozemskom živote bola s telom i s dušou vzatá do nebeskej vlasti.
Ruženec sa teda opiera o evanjelium a jeho stredobodom je tajomstvo vtelenia a ľudského vykúpenia. Preto je to kristologická modlitba.
Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.
Spoločne sa túto modlitbu sv. ruženca budeme modliť počas celého mesiaca októbra v Bazilike sv. Jakuba v pondelok až piatok o 18.00 hodine.
V soboty a nedele o 18.40 hodine, 20 minút pred večernou sv. omšou.
Kto sa nemôže zúčastniť na spoločnej modlitbe v božom chráme, nech sa túto modlitbu modlí spolu v rodine, alebo súkromne.
1. okt. sobota SV. TERÉZIE Z LISIEUX, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka a súčasne fatimská sobota.
FATIMSKÁ SOBOTA na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine.
2. okt. nedeľa DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Púť bohoslovcov zo spišského Kňazského seminára Jána Vojtaššáka na Mariánsku horu.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine.
Slávnostná sv. omša ku cti Panny Márie Ružencovej o 14.30 hodine.
7. okt.
piatok
PANNY MÁRIE RUŽENCOVEJ, spomienka a súčasne prvý piatok v mesiaci.
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine, v Levočskej Doline o 17.00 hodine.
PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší, a okrem toho v stredu a vo štvrtok od 17.00 hodiny (vo štvrtok predovšetkým birmovanci), v piatok od 16.00 hodiny v Bazilike sv. Jakuba.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
9. okt. nedeľa DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Odpustová slávnosť ružencovej Panny Márie v Levočskej Doline.
Slávnostná sv. omša o 10.30 hodine.
Na Mariánskej hore stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej Panny Márie.
Spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.
22. okt. sobota Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka.
23. okt.
nedeľa
TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Misijná nedeľa – svetový deň modlitieb za šírenie Evanjelia vo svete, za misionárov a misionárske povolania.
V túto nedeľu okrem modlitieb, prosieb a obiet môžeme a máme podporiť dielo evanjelizácie vo svete aj finančnou výpomocou. Pri každej sv. omši bude zbierka na tento úmysel.
V dnešnú nedeľu si vykonajú svoju púť veriaci z farnosti Spišská Nová Ves spolu so svojimi duchovnými pastiermi, na čele s pánom dekanom.
Spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hodine a slávnostná sv. omša o 14.30 hodine.
30. okt.
nedeľa
V noci z 30. na 31. októbra (sobota – nedeľa) sa mení čas.
O 3.00 hodine letného času posúvame hodiny na 2.00 hod. stredoeuropského času. Posúva sa čas o jednu hodinu späť.
TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore bude záverečná sv. omša v tohoročnej letnej sezóne.
Sv. omše na Mariánskej hore za účasti veriacich počas zimného obdobia budú vopred oznámené vo farských oznamoch.
29. - 31. okt. Možnosť si vykonať sv. spoveď pred slávnosťou Všetkých svätých a spomienkou na všetkých verných zosnulých pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci bude počas ranných a večerných sv. omší a okrem toho v sobotu 29. októbra od 18.00, v nedeľu 30. októbra, tiež od 18.00 a v pondelok od 17.00 hodiny.
Novembrové sv. spovede budú uverejnené v novembrovej Limke.

Chrám sv. Jakuba


Pondelok – Piatok 06.00; 19.00 hod. (v zimných mesiacoch 06.00; 18.00 hod.)
Sobota 06.30; 19.00 hod.
Nedeľa 08.00; 10.00, 19.00 hod.

Gymnaziálny kostol - čierny kostol

Nedeľa 09.00 hod.
           11.00 hod.

Barokový kostol sv. Ducha - minoriti

pondelok až piatok o 15.50 hod.
sobota 7.50 hod.
nedeľa 11.00 a 16.00 hod.

Večná poklona sa koná v kostole minoritov v pondelok až sobotu od 8.00 hod. do 15.50 hod.
Každý štvrtok o 20.00 hod. sa v minoritskom kostole koná adorácia na úmysel veriacich, spolu
so spoločenstvom KOČ. V prvopiatkovom týždni sa štvrtkové adorácie konajú v kaplnke kláštora
minoritov.
Spoločná modlitba sv. ruženca bude sa konať v našom minoritskom kostole každý deň pred
vyloženou Oltárnou Sviatosťou o 15.50 hod. a v nedeľu o 15.00 hod.

Bazilika Panny Márie - Mariánska hora

Nedeľa 14.30 hod. v letnom období

Sv. omše v nemocničnej kaplnke:
v každú stredu o 15.00 hod.
a v nedeľu o 10.00 hod.

Design downloaded from free website templates.