Úvodná stránka
 • Notre Dame
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 18.08.
  Sv. Helena
 • 19.08.
  Sv. Ján Eudes
 • 20.08.
  Sv. Bernard
 • 21.08.
  Sv. Pius X.
 • 22.08.
  Panna Mária Kráľovná
 • 23.08.
  Sv. Ružena Limská
 • 24.08.
  Sv. Bartolomej
 • 25.08.
  Sv. Ľudovít
Linky

Svätý Otec: Nech je rekonštrukcia Notre Dame znamením obnovy viery
„Aby rekonštrukcia Notre Dame bola mocným znamením obnovy a revitalizácie viery“ – to je myšlienka z posolstva pápeža Františka, ktoré zaslal veriacim do Paríža pri príležitosti osláv Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta. Krátky pozdrav v mene Svätého Otca zaslal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.
Presne štyri mesiace od tragického večera 14. apríla, kedy sa katedrála Notre Dame ocitla v plameňoch, sa vo francúzskej metropole konala mariánska procesia. Stovky veriacich kráčalo v modlitbe od mosta Saint-Louis do kostola Saint-Sulpice, kde arcibiskup Paríža Mons. Michel Aupetit predsedal slávnostnej Eucharistii. Počas nej tradične obnovil zasvätenie Francúzska Panne Márii, ktoré po prvýkrát vo forme sľubu vykonal kráľ Ludovít XIII. v roku 1638.
Svätý Otec v posolstve, ktoré na záver omše prečítal arcikňaz katedrály Notre Dame Mons. Patrick Chauvet, vyjadruje svoju duchovnú blízkosť veriacim, pričom píše:
„Ako skutočná matka, Mária kráča spolu s nami, bojuje spolu s nami a neúnavne rozširuje blízkosť Božej lásky. Zdieľa dejiny každého národa, ktorý prijal Evanjelium a patrí už k jeho historickej identite. Svätý Otec zároveň na príhovor Panny Márie prosí Boha, aby rekonštrukcia jej architektonického klenotu bola mocným znamením obnovy a revitalizácie viery u svojich veriacich.
Plní nádeje, budú pre svoje rodiny, pre svoje komunity a na miestach svojho pôsobenia, budovateľmi nového ľudstva zakoreneného v Ježišovi Kristovi.“
Na druhý deň po mariánskom sviatku Nanebovzatia rozoslal pápež František cez Twitter odkaz, v ktorom opätovne dáva dôraz na posilnenie viery: „Prosme Pannu Máriu o jej opateru a oporu, aby sme mohli mať vieru silnú, radostnú a milosrdnú, aby nám pomáhala byť svätými, aby sme sa s ňou jedného dňa stretli v nebi.“

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ:
BUDÚCA NEDEĽA – DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ:
Budúca nedeľa je Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období.
Na Mariánskej hore púť Kresťanských demokratov.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 hod. Slávnostná sv. omša o 14.30 hodine, ktorú bude sláviť diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM
ímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár
 

Obrázok
PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA LEVOČSKEJ HORE

„Na Mariánskej hore sa v dnešný deň stretajú dva rozmery duchovného života: stáročná mariánska úcta a dielo slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.“ Začal svoju homíliu dopoludňajšej slávnostnej svätej omše ku cti vierozvestov 5. júla 2019 v Bazilike Navštívenia Panny Márie generálny vikár Spišského biskupstva Mons. Anton Tyrol. V historickom priereze zrekapituloval pápežské dokumenty venované apoštolom Slovanov. Zdôraznil myšlienku sv. Jána Pavla II. z úvodu encykliky Slavorum apostoli:
„V ich živote a v apoštolskej činnosti môžeme tiež čítať, čo Božia prozreteľnosť tam vpísala, aby sa v novej plnosti prejavili v našej dobe a priniesli nové ovocie.“
Mons. A. Tyrol zhrnul odkaz solúnskych bratov pre kresťanov našich čias do troch téz:
Zatiahnuť na hlbinu duchovného života. Nájsť odvahu opustiť falošné istoty. A pestovať živú mariánsku úctu. Takto budeme mať aj my účasť na jasavej radosti sv. Jána Pavla II., ktorú on prežíval vo svojom živote a prežíva ju aj v nebi.
Poldruha hodiny pred popoludňajšou sv. omšou o 17:00 hodine tohto dňa sa bazilika rýchlo i do posledného miesta zaplnila. Takmer štyridsať tisíc prítomných očakávalo príchod prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Pútnici vytvorili hustý špalier a sprevádzali pani prezidentku spontánnym potleskom i prejavmi úprimných sympatií.
Slávnostnej pontifikálnej sv. omši ku cti sv. Cyrila a Metoda predsedal Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Koncelebrovali: Peter Majcher, kancelár Biskupského úradu, Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Mons. František Dlugoš, dekan, farár a rektor levočských bazilík a kňazi Spišskej diecézy. Homíliu predniesol Ľubomír Vojtašák, farár farnosti Ferčekovce v Spišskonovoveskom dekanáte. Ako nosný tematický motív svojej kázne vybral modlitbovú prosbu: „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“ Načrtol cesty a spôsoby, ako sa dnešní kresťania môžu stať zveľaďovateľmi cyrilo-metodského dedičstva presahujúceho súčasnú dobu i časy budúcich pokolení.
Mons. František Dlugoš vníma účasť prezidentky Z. Čaputovej z viacerých hľadísk: „Ponajprv chcem zdôrazniť, že pani prezidentka prišla ako pútnička, ako jedna z nás. Nebola to oficiálna štátnická návšteva, hoci sme pochopiteľne museli rešpektovať určité zásady protokolu. Prítomnosť pani prezidentky vnímam ako vyznačenie našej levočskej mariánskej svätyne. Ale zároveň milé chvíle, čo sme s ňou prežili, boli symbolickým, lež krásnym uznaním obetavej práce našich farníkov, dobrovoľných brigádnikov, ktorí do príprav tohtoročnej púte vložili litre potu a nezrátateľné mozole.“
Prezidentka Slovenskej republiky svojou nenútenosťou, pôsobivou noblesou prvej dámy štátu, rozhojnila dve najcennejšie hodnoty, čo takmer osem storočí zdobia toto milostiplné miesto: pax et bonum – pokoj a dobro.

- - - - - - -

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.