Úvodná stránka
 • Biblické proroctvo
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 13.04.
  Nedeľa utrpenia Pána
 • 14.04.
  Sv. Lidvina
 • 15.04.
  Sv. Teodor
 • 16.04.
  Sv. Galina
 • 17.04.
  Zelený štvrtok
 • 18.04.
  Veľký piatok
 • 19.04.
  Biela sobota
 • 20.04.
  Veľkonočná nedeľa
Linky
Obrázok
Biblické proroctvo, ktoré pozoruhodne sedí na Ježiša
V Pôstnom období pri výklade textov Svätého písma alebo pri pobožnostiach krížovej cesty sa často spomína výraz „pieseň o Pánovom služobníkovi“. Takto či podobne označené texty z Knihy proroka Izaiáša čítajú lektori z lekcionára na Kvetnú nedeľu, v prvých dňoch Veľkého týždňa a na Veľký piatok.
Na identifikáciu textov o Pánovom služobníkovi autori nemajú celkom zhodné názory. O štyroch textoch, a to Iz 42, 1 – 4; 49, 1 – 6; 50, 4 – 9 a 52, 13 – 53, 12, ktoré nazývame piesňami o Pánovom služobníkovi, net sporov.
 
Obrázok
Úryvok zo Svätého písma - List Efezanom 1, 3 - 6. 15 - 18
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.
Život cirkvi 50/2013  ....
Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ:
Okrem hlavnej spovede dnes od 14.00 hodiny, budeme spovedať aj v pondelok, utorok
a stredu počas ranných sv. omší a od 17.00 hodiny popoludní, aj cez večernú sv. omšu.
ZELENÝ ŠTVRTOK:
VEĽKÝ PIATOK:
V tento deň sa nikde neslávi sv. omša. Konajú sa iba veľkopiatočné obrady.
Tieto obrady vo farskom kostole začnú o 17.00 hodine.
Na Veľký piatok je prísny pôst, ktorý zaväzuje každého kresťana katolíka, ktorý dovŕšil 18. rok života a neprekročil 60. rok života. Mladších ako 18 rokov a starších ako 60 rokov zaväzuje iba zdržanlivosť od mäsitých pokrmov. V tento deň nie je možná náhrada za mäsitý pokrm.
BIELA SOBOTA:
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA:
O 6.00 hodine ráno svätenie jedál vo farskom kostole.
Sv. omše ako každú inú nedeľu. Veľkonočná nedeľa je nedeľou všetkých nedieľ, najväčší sviatok v cirkevnom roku. Veľkonočná nedeľa má aj svoju oktávu.
8. VEĽKONOČNÝ PONDELOK:
Všetky sv. omše ako každú nedeľu a okrem toho sv. omša o 14.30 hodine na Mariánskej hore, ktorou začneme slávenie sv. omší každú nedeľu o 14.30 hodine.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy
- - - - - - -
Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Povinnosť poznáš najmä podľa toho, že ti nedáva právo výberu inej možnosti."

Design downloaded from free website templates.