Úvodná stránka
 • Manželská láska
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 14.10.
  Sv. Kalixt I.
 • 15.10.
  Sv. Terézia od Ježiša
 • 16.10.
  Sv. Hedviga
 • 17.10.
  Sv. Ignác Antiochijský
 • 18.10.
  Sv. Lukáš
 • 19.10.
  Sv. Pavol z Kríža
 • 20.10.
  Sv. Vendelín
 • 21.10.
  Sv. Hilarion
Linky

Anjel Pána s pápežom Františkom: Manželskú lásku udržiava milosť Krista
Príhovor Svätého Otca Františka pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 7. októbra 2018, 27. nedeľu v cezročnom období. Okolo 25-tisíc veriacim na Námestí sv. Petra sa pápež prihovoril z okna Apoštolského paláca.
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Evanjelium dnešnej nedele (porov. Mk 10,2-16) nám ponúka Ježišove slová o manželstve. Príbeh začína provokáciou zo strany farizejov, ktorí sa pýtajú Ježiša, či môže manžel prepustiť svoju manželku tak, ako to umožňoval Mojžišov zákon (porov. v. 2-4). Ježiš ponajprv, s múdrosťou a s autoritou, ktoré dostal od Otca, uvádza chápanie Mojžišovho predpisu na správnu mieru a hovorí: „Pre tvrdosť vášho srdca vám – starý zákonodarca – napísal toto prikázanie“ (v. 5). Ide teda o povolenie, ktoré slúži na zaplátanie dier spôsobených naším egoizmom, no ktoré nie je v zhode s pôvodným zámerom Stvoriteľa.
A tu sa Ježiš opäť vráti ku Knihe Genezis: „Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“ (v. 6-7; porov. Gn 1,27; 2,24). Následne zakončí: „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ (v. 9). V pôvodnom pláne Stvoriteľa teda nestojí, že muž si vezme ženu a potom, ak to nepôjde dobre, ju prepustí. Nie. Ale muž a žena sú povolaní, aby sa v manželstve vzájomne spoznávali, dopĺňali sa a pomáhali si.
Toto Ježišovo učenie je veľmi jasné, obraňuje dôstojnosť manželstva ako zväzku lásky, ktorý v sebe zahŕňa vernosť. To, čo manželom umožňuje zostať zjednotenými v manželstve, je láska vzájomného sebadarovania, udržiavaná milosťou Krista. Ak ale v manželoch prevládnu osobné záujmy, vlastné uspokojenie, ich jednota nebude môcť vydržať.
A tá istá evanjeliová stať nám má tiež veľmi realisticky pripomenúť, že muž a žena, povolaní k životu vo vzťahu a láske, sa môžu k sebe bolestivo zachovať a ich láska sa ocitne v kríze. Ježiš nepripúšťa nič, čo by mohlo viesť ku stroskotaniu vzťahu. Tým chce potvrdiť Boží plán, v ktorom vyniká sila a krása ľudského vzťahu. Cirkev na jednej strane neúnavne potvrdzuje krásu rodiny, tak ako nám ju podáva Písmo a Tradícia; zároveň sa však usiluje, aby jej konkrétnu materinskú blízkosť pocítili všetci tí, čo zažívajú skúsenosť rozbitého vzťahu alebo udržiavaného s bolesťou a námahou.
Spôsob, akým Boh sám zaobchádza so svojím neverným ľudom – čiže s nami – nás učí, že zranenú lásku Boh môže uzdraviť skrze milosrdenstvo a odpustenie. Od Cirkvi sa preto v takýchto situáciách nevyžaduje siahnuť hneď a výlučne po treste. Práve naopak, zoči-voči mnohým bolestivým rozpadom manželstiev sa Cirkev cíti povolaná svojím životom sprítomňovať lásku, dobročinnosť a milosrdenstvo, aby zranené a dezorientované srdcia znovu priviedla k Bohu.
Prosme Pannu Máriu, aby manželom pomáhala žiť a stále si obnovovať vzájomnú jednotu ako dar pochádzajúci od Boha.“

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA CEZ ROK:
MODLITBOVÁ INICIATÍVA:
Vo štvrtok 18. októbra 2018 sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec.
Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! .
KONCERT V BAZILIKE SV. JAKUBA:
V sobotu počas večernej sv. omše o 19.00 hodine a po nej vystúpi spevácky zbor Discantus z Poľska, z destinácie Gowidlino-Kašuby, so svojím koncertom.
Piesne tohto speváckeho zboru budú sakrálne a ľudové piesne z Kašub.
V mene účinkujúcich vás na tento koncert srdečne pozývame.
BUDÚCA NEDEĽA – DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CEZ ROK A SÚČASNE MISIJNÁ NEDEĽA:
Na budúcu nedeľu 21. októbra na Mariánsku horu si vykonajú svoju púť veriaci so svojimi duchovnými pastiermi zo Spišskej Novej Vsi.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 a sv. omša o 14.30 hodine.

Podrobnejšie informácie viď Oznamy

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár

- - - - - - -
 

Farské listy 2010
Farské listy 2011
Obrázok
Hlavná púť na Mariánskej hore v roku 2018 bude v sobotu a nedeľu - 7. a 8. júla 2018


Program púte 2018

Púť seniorov 2018

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.