Úvodná stránka
 • Noví kardináli
 • Myšlienka týždňa
 • Rok kresťanskej kultúry
 • Pripomíname
 • Liturgický kalendár
 • Mariánske púte v Levoči
 • Rýchle odkazy

Liturgické čítania na dnes

 • 06.10.
  Sv. Bruno
 • 07.10.
  Panna Mária Ružencová
 • 08.10.
  Sv. Pelágia
 • 09.10.
  Sv. Dionýz
 • 10.10.
  Sv. František Borgiáš
 • 11.10.
  Sv. Ján XXIII
 • 12.10.
  Sv. Maximilián
 • 13.10.
  Sv. Koloman
Linky

Na konzistóriu v Ríme pápež František kreoval 13 nových kardinálov
Vatikánska bazilika bola v sobotu 5. októbra svedkom ceremónie odovzdávania kardinálskych insígnií. Pri riadnom verejnom konzistóriu Svätý Otec František kreoval 13 nových kardinálov, ktorých vymenoval 1. septembra.
Medzi novými kardinálmi je 6 z Európy, 3 z Afriky, 2 zo Strednej Ameriky a po jednom z Ázie a Severnej Ameriky. Kardinálsky zbor sa dnes obohatil o štyri nové krajiny: Kuba, Guatemala, Luxembursko a Maroko. V kardinálskom zbore sa objavili aj tri rehoľné rády, ktoré v ňom doposiaľ neboli: Misionári Srdca Ježišovho (komboniáni), Misionári Afriky (bieli otcovia) a Chudobní služobníci Božej prozreteľnosti.
Počet členov Kardinálskeho kolégia dnes stúpol na 225. Právo voliť v konkláve má 128 z nich. Neelektorov, čiže vo veku nad 80 rokov, je 97.
Po vyznaní viery designovaní kardináli po jednom prichádzali pred pápeža a na kolenách prijímali insígnie. Spolu s červeným biretom a kardinálskym prsteňom prijali z rúk pápeža aj listinu buly, ktorou im pridelil niektorý z rímskych kostolov ako tzv. titulárny chrám alebo diakoniu.

Gotické kostoly na Slovensku ... Pdf súbor
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2013)
Schématizmus katolíckej cirkvi na Slovensku a predstavitelia cirkvi u nás i vo svete  ...
Najstaršie kostoly na území dnešného Slovenska ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Darina Petranská - Pútnik svätovojtešský 2012)
Chrámy s titulom basilica minor na Slovensku ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)
Katedrála - Matka chrámov ... súbor vo formáte PDF
(Zdroj: Mons. Viliam Judák)

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA:
SPOMIENKA NA RUŽENCOVÚ PANNU MÁRIU:
SVÄTOVOJTEŠSKÉ KALENDÁRE:
OZNAM PRE BIRMOVANCOV:
OZNAM PRE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ:
OZNAM PRE RODIČOV BIRMOVANCOV:
BUDÚCA NEDEĽA DVADSIATA ÔSMA:
Budúca nedeľa je Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období.
Na budúcu nedeľu bude na Mariánskej hore celoslovenská púť Rytierov Nepoškvrnenej Panny Márie.
Modlitba sv. ruženca o 14.00 a sv. omša o 14.30 hodine.
Oznamy

STRETNUTIE REKTOROV EURÓPSKEJ MARIÁNSKEJ SIETE V LEVOČI 17. 9. – 20. 9. 2019

POZOR! Zmena termínov prehliadok.... pozri bližšie.


- - - - - - -

OZNAM
ímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča oznamuje občanom a širokej verejnosti, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014 -2020 má schválený projektový zámer „Svätomariánska púť (Svetlo z východu)“. Vedúcim partnerom projektu je Prešovský samosprávny kraj a Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča je partnerom projektu č.7.
Mons. prof. František Dlugoš, dekan a farár
 

Obrázok
PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA LEVOČSKEJ HORE

„Na Mariánskej hore sa v dnešný deň stretajú dva rozmery duchovného života: stáročná mariánska úcta a dielo slovanských apoštolov Cyrila a Metoda.“ Začal svoju homíliu dopoludňajšej slávnostnej svätej omše ku cti vierozvestov 5. júla 2019 v Bazilike Navštívenia Panny Márie generálny vikár Spišského biskupstva Mons. Anton Tyrol. V historickom priereze zrekapituloval pápežské dokumenty venované apoštolom Slovanov. Zdôraznil myšlienku sv. Jána Pavla II. z úvodu encykliky Slavorum apostoli:
„V ich živote a v apoštolskej činnosti môžeme tiež čítať, čo Božia prozreteľnosť tam vpísala, aby sa v novej plnosti prejavili v našej dobe a priniesli nové ovocie.“
Mons. A. Tyrol zhrnul odkaz solúnskych bratov pre kresťanov našich čias do troch téz:
Zatiahnuť na hlbinu duchovného života. Nájsť odvahu opustiť falošné istoty. A pestovať živú mariánsku úctu. Takto budeme mať aj my účasť na jasavej radosti sv. Jána Pavla II., ktorú on prežíval vo svojom živote a prežíva ju aj v nebi.
Poldruha hodiny pred popoludňajšou sv. omšou o 17:00 hodine tohto dňa sa bazilika rýchlo i do posledného miesta zaplnila. Takmer štyridsať tisíc prítomných očakávalo príchod prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Pútnici vytvorili hustý špalier a sprevádzali pani prezidentku spontánnym potleskom i prejavmi úprimných sympatií.
Slávnostnej pontifikálnej sv. omši ku cti sv. Cyrila a Metoda predsedal Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Koncelebrovali: Peter Majcher, kancelár Biskupského úradu, Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Mons. František Dlugoš, dekan, farár a rektor levočských bazilík a kňazi Spišskej diecézy. Homíliu predniesol Ľubomír Vojtašák, farár farnosti Ferčekovce v Spišskonovoveskom dekanáte. Ako nosný tematický motív svojej kázne vybral modlitbovú prosbu: „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“ Načrtol cesty a spôsoby, ako sa dnešní kresťania môžu stať zveľaďovateľmi cyrilo-metodského dedičstva presahujúceho súčasnú dobu i časy budúcich pokolení.
Mons. František Dlugoš vníma účasť prezidentky Z. Čaputovej z viacerých hľadísk: „Ponajprv chcem zdôrazniť, že pani prezidentka prišla ako pútnička, ako jedna z nás. Nebola to oficiálna štátnická návšteva, hoci sme pochopiteľne museli rešpektovať určité zásady protokolu. Prítomnosť pani prezidentky vnímam ako vyznačenie našej levočskej mariánskej svätyne. Ale zároveň milé chvíle, čo sme s ňou prežili, boli symbolickým, lež krásnym uznaním obetavej práce našich farníkov, dobrovoľných brigádnikov, ktorí do príprav tohtoročnej púte vložili litre potu a nezrátateľné mozole.“
Prezidentka Slovenskej republiky svojou nenútenosťou, pôsobivou noblesou prvej dámy štátu, rozhojnila dve najcennejšie hodnoty, čo takmer osem storočí zdobia toto milostiplné miesto: pax et bonum – pokoj a dobro.

- - - - - - -

Najstarším pútnickým miestom východného Slovenska je Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do XIII. storočia. Totižto z tých čias pochádzajú prvé zmienky o tomto pútnickom mieste a zhromažďovaní mariánskych ctiteľov.
Roku 1247 bola postavená prvá kaplnka (kostolík) na Olivetskej hore. Najpravdepodobnejšie bola postavená ako prejav vďaky Božej Matke za záchranu mnohých životov pred vpádom Tatárov, ktorí pustošili naše územie a konkrétne i Levoču. R. 1311 do Levoče prichádzajú františkáni - minoriti, ktorí zaviedli sviatok Navštívenia Panny Márie. R. 1322 farár Henrich z Levoče opravil prvý kostol (kaplnku) na Mariánskej hore. V druhej polovici 15. storočia kostol na Mariánskej hore svojou veľkosťou už nestačil. Okrem toho stav kostola bol už taký, že i hrozilo jeho zrútenie. Farár Servác r. 1470 kostol zväčšil, čiastočne prebudoval a krátko nato kostol dostal dnešnú gotickú milostivú sochu Panny Márie. V tej dobe už bol pri kostole aj strážny domček. Púte na Mariánsku horu neprestali ani počas reformácie. Naviac, tunajší evanjelici si ponechali sviatok Navštívenia Panny Márie.
                                                                                                                 (čítaj celý článok)

Výročia 2013 ... Výročia 2012 ... Výročia 2011 ... Výročia 2010

“ Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží."

Design downloaded from free website templates.